Slováci zažívajú depresívne pocity najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine

V prieskumoch „Ako sa máte Slovensko?“ pravidelne zisťujeme súvislosť medzi prežívaním depresívnych pocitov a stresu ľudí na Slovensku v spojení so spoločenským dianím. Respondentov sme sa pýtame, ako často neprežívali v poslednom týždni žiadne pozitívne pocity a ako často sa cítili smutne a skľúčene.

Od vypuknutia pandémie, kedy bola miera prežívania depresívnych pocitov na najvyššej úrovni, postupne až do leta 2021 sme zaznamenávali klesajúci trend v prežívaní depresívnych pocitov, pričom ešte aj v decembri 2021 boli hodnoty porovnateľné s letom. Ľudia výrazne viac zažívajú depresívne pocity v roku 2022, čo súvisí najmä s vojnou na Ukrajine. V prvom týždni vypuknutia vojny na Ukrajine až 30 % respondentov zažívalo depresívne pocity značnú až väčšinu času a v súčasnosti prežíva depresívne pocity väčšinu dňa a značnú časť dňa až 34 % ľudí.

Štvrtina Slovákov dlhodobo zažíva stres   

Dlhodobo sa ukazuje súvislosť medzi zažívaným stresom a vekom respondentov. Mladší ľudia dlhodobo zažívajú vyšší stres, pričom za zlomové obdobie možno považovať vek 50 rokov. Z celkovej populácie štvrtina respondentov uvádza, že zažívajú stres veľmi často.

Týždeň po vypuknutí vojny sa vojny na Ukrajine veľmi obávalo 78 % respondentov, ktorí zároveň častejšie zažívali depresívne pocity a stres, v dnešnej dobe sa veľmi obáva vojny na Ukrajine už len 68 % respondentov, čo je výrazný pokles. Obavy z vojny pritom už nesúvisia s prežívaním depresívnych pocitov, ale stále súvisia so stresom.

Prežívanie stresu u ľudí, ktorí sa veľmi obávajú vojny na Ukrajine, zostáva v čase nezmenené. Avšak u ľudí, ktorí deklarujú, že sa vojny neobávajú, prežívanie stresu v čase narastá. „Vidíme, že respondenti teraz deklarujú menšie obavy z vojny na Ukrajine. To by mohlo naznačovať, že ľudia sa naučili žiť s neistotou, ktorú vojna so sebou prináša. Akceptovanie neistoty v čase krízy je dôležitý nástroj boja proti pocitom bezmocnosti, umožňuje vidieť zmysel aj v čase krízy. Problém však môže nastať v situácii, ak ľudia popierajú vlastné obavy či emócie, čo môže viesť až k psychologickému otupeniu,“ vysvetľujú Kamila Urban a Miroslava Šudila Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

V prvom týždni bojov na Ukrajine 28,6 % Slovákov a Sloveniek nezažívalo žiaden stres a 48,2 % zažívalo stres iba niekedy. Väčšinu času zažívalo stres iba 4,4 % a značnú časť času 18,8 % občanov Slovenska. Miera prežívaného stresu výrazne súvisela s vekom respondentov, ale aj s obavami z pandémie koronavírusu a tiež s obavami z vojny na Ukrajine a z príchodu utečencov. Čím boli respondenti mladší, tým častejšie zažívali stres, rovnako, čím viac sa obávali pandémie, vojny alebo utečencov, tým častejšie stres zažívali. Približne štvrtina respondentov, ktorí majú veľké obavy z vojny na Ukrajine zažívala v prvom týždni stres väčšinu alebo značnú časť času.

Zvýšený stres súvisí aj s obavami z klimatickej zmeny

Dlhodobo rezonujúcou témou v spoločnosti je aj klimatická zmena. Zistili sme, že až 67 % respondentov sa veľmi obáva klimatickej zmeny. Hoci sa mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku  obávajú tejto krízy o niečo viac, obavy rezonujú v skutočnosti naprieč všetkými generáciami, pričom sú previazané na prežívaný stres.

Približne 28 %  respondentov, ktorí sa veľmi obávajú klimatickej zmeny zažívajú stres často až väčšinu času oproti 21 % respondentov, ktorí sa klimatickej zmeny neobávajú. Prežívaný stres následne vyúsťuje do fenoménov ako je napríklad tzv. klimatická úzkosť alebo environmentálny žiaľ.

V súčasnosti súvisí stres aj s obavami z inflácie a zdražovania. Ľudia, ktorí sa obávajú týchto skutočností, a ktorých je na Slovensku až 87 %, zažívajú vo väčšej miere stres.

Zhoršené psychické zdravie

Po takmer dvoch rokoch trvania pandémie (vo februári 2022) si štvrtina ľudí na Slovensku myslí, že ich duševný stav sa zhoršil a len 7 % uvádza zlepšenie duševného stavu. To, ako vnímajú Slováci a Slovenky svoj duševný stav, súvisí aj s tým, akú veľkú mieru depresívnych pocitov a stresu zažívajú. Platí, že ľudia, ktorí uvádzajú, že sa ich psychicky stav zhoršil aj prežívajú stres a depresívne pocity vo výraznejšej miere.  

To, čo respondentom pomáha znižovať stres a depresívne pocity sú blízke osobné vzťahy. Respondenti, ktorí nežijú v partnerskom vzťahu uvádzajú zhoršenie psychického stavu v 28 %, zatiaľ čo ľudia žijúci v manželstve alebo s partnerom v spoločnej domácnosti uvádzajú zhoršenie iba v 22 % a 24 %. Z prieskumu ďalej vyplýva, že čím sú respondenti spokojnejší so svojimi osobnými vzťahmi, tým menej stresu a depresívnych pocitov zažívajú.

Klimatická zmena so svojimi postupnými dopadmi, či vojna, ktorá otriasla našou ilúziou bezpečného sveta prináša do našich životov chronický stres, ktorý bude následne ovplyvňovať našu schopnosť reagovať na iné, každodenné stresory. Veľké krízy fungujú ako akcelerátor iných stresujúcich udalostí. Nárast tohto tlaku môže naštartovať urgenciu zo strany verejnosti po systémových riešenia kríz a viditeľných krokoch, no rovnako môže priniesť zvýšenú nedôveru, pesimizmus či naopak zľahčovanie alebo falošný optimizmus.

Kamila Urban a Miroslava Šudila Žilinská
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.