Medzi zaočkovanosťou jednotlivca a ostatných členov domácnosti je významná súvislosť. V podskupine takých respondentov, ktorí sú zaočkovaní, je až 67,9 % tých, ktorí uvádzajú, že všetci dospelí členovia ich domácnosti sú zaočkovaní. U tých respondentov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať, je 62,10 % tých, ktorí sú členmi domácností, v ktorých nie je nikto zaočkovaný. Podiel zastúpenia v jednotlivých kategóriách domácností podľa miery zaočkovanosti je teda u očkovaných a neočkovaných respondentov výrazne odlišný.

Ochota dať sa zaočkovať u jednotlivcov súvisí nielen so zaočkovanosťou ich domácnosti, ale aj so zaočkovanosťou ich širšej rodiny. Na otázku „Sú dospelí členovia Vašej širšej rodiny (rodičia, súrodenci, starí rodičia, deti, vnúčatá, ujovia/tety, bratranci/sesternice, synovci/netere) zaočkovaní?“ 69,6% tých respondentov, ktorí sú zaočkovaní odpovedalo, že buď všetci alebo väčšina dospelých členov ich širšej rodiny je už zaočkovaná. Naopak, 61,3%  z tých respondentov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať, je súčasťou takých rodín, v ktorých buď väčšina nie je zaočkovaná alebo nie je očkovaný nikto.

Vplyv rodiny môžeme sledovať aj z priamych odpovedí na otvorené otázky. Vyjadrenia boli rôznorodé, no rodinné dôvody a okolnosti patrili medzi tie najčastejšie uvádzané. Či už to teda bola ohľaduplnosť k zdravotnému stavu najbližších alebo odporúčanie zo strany príbuzných alebo dokonca priamo prežívaný nátlak, je evidentné, že v rámci rodín máme navzájom na seba obrovský vplyv,“ komentuje výsledky Jana Lindbloom zo Sociologického ústavu SAV.